• 1 Miejski Zespół Szkól nr 3
  "Czerp z innych, ale nie kopiuj ich. Bądź sobą."
 • 2 Miejski Zespół Szkól nr 3
  "Szczęśliwi, którzy nauczyli swoje dzieci cieszyć się drobnymi rzeczami."
 • 3 Miejski Zespół Szkól nr 3
  "Wychowanie, jeśli nie jest wzorem i miłością, nie jest wychowaniem."
 • 4 Miejski Zespół Szkól nr 3
  "Podstawową siłą pedagogiczną jest dom rodzinny."
 • 5 Miejski Zespół Szkól nr 3
  "Wykształcenie to dobro, którego nic nie jest w stanie nas pozbawić."
baner

REGULAMIN KONKURSU "SUPER KLASA"

REGULAMIN KONKURSU "SUPER KLASA"

Konkurs pt.  „SUPER KLASA” jest przeznaczony dla klas IV-VIII  naszej szkoły.

Głównym celem tego konkursu jest wprowadzenie w szkole zdrowej rywalizacji oraz dyscypliny, która ma zachęcić uczniów do starania się głównie o:

- osiąganie lepszych wyników w nauce (średnia ocen klasy),

- wywiązywanie się z obowiązku szkolnego tj.  uczęszczania na zajęcia (frekwencja klasy),

- promowanie pozytywnych postaw uczniów (m.in. udział w akcjach organizowanych przez Samorząd Uczniowski)

Cele szczegółowe konkursu:

- kształtowanie poczucia wspólnoty szkolnej,

- uaktywnienie i integracja środowiska uczniowskiego,

- tworzenie atmosfery wspólnej pracy i zabawy,

- propagowanie współdziałania i współzawodnictwa opartego na zdrowych zasadach,

- rozwijanie osobowości, talentów i zainteresowań uczniów,

 

- uaktywnienie twórczego działania uczniów i promowanie ich kreatywności,

- motywowanie uczniów do osiągania wysokich wyników nauczania i zachowania,

- zaangażowanie w życie klasy, szkoły,

- budowanie poczucia odpowiedzialności jednostkowej i grupowej,

- umożliwienie jednostkom uzdolnionym wykazania się w obranej przez siebie dziedzinie,

- promowanie pozytywnych zachowań,

- kształtowanie postaw prospołecznych,

- rozwijanie aktywności uczniów i zachęcenie ich do działania na rzecz środowiska szkolnego, klasowego i lokalnego,

- zachęcanie do obcowania z literaturą,

- podnoszenie jakości pracy szkoły,

- wzbogacanie i urozmaicanie życia szkoły,

- tworzenie tradycji i wyjątkowości szkoły,

- wsparcie pracy wychowawczej w poszczególnych zespołach klasowych,

- włączenie i uaktywnienie samorządu szkolnego poprzez współpracę z komisją konkursu.

Nad całością przebiegu konkursu czuwają Opiekunowie Samorządu Uczniowskiego oraz Dyrektor Szkoły. Na wynik klasy składać się będzie praca wszystkich uczniów klasy.

Założenia ogólne:

 1. Konkurs na Super Klasę prowadzi i koordynuje Samorząd Uczniowski wraz z Opiekunami.
 2. W konkursie uczestniczą klasy IV - VIII naszej szkoły.
 3. Czas trwania konkursu: listopad-czerwiec.
 4. Zwycięzcą konkursu zostaje klasa, która w rywalizacji międzyklasowej uzyska największą ilość punktów, w ciągu jednego roku szkolnego.
 5. O wyniku końcowym decyduje suma punktów uzyskanych przez klasę.
 6. Konkurs trwa cały rok szkolny, ogłoszenie wyników i wręczenie nagród nastąpi w czerwcu.
 7. Klasa, która zgromadzi największą liczbę punktów, otrzymuje tytuł Super klasy, puchar Super klasy oraz dyplom Super klasy i wychowawcy Super klasy. Jest to tytuł przechodni, w kolejnym roku mogą walczyć o niego inne klasy. Zwycięzcy otrzymają też nagrodę ,,niespodziankę” ufundowaną przez Radę Rodziców i Samorząd uczniowski.
 8. Tytuł i puchar Super klasy zwycięska klasa otrzymuje na jeden rok szkolny.
 9. Klasa może wielokrotnie zdobyć tytuł Super klasy.
 10. Punkty są przekazywane i liczone przez Opiekunów Samorządu Uczniowskiego.
 11. Wszystkie sprawy sporne związane z przeliczaniem punktów rozstrzygają Opiekunowie Samorządu w porozumieniu z Dyrekcją.
 12. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo modyfikacji regulaminu.

Punkty będą przydzielane według poniższych kategorii:

 1. Średnia ocen klasy

Kryterium będzie brało pod uwagę średnią ocen klasy po I półroczu oraz na zakończenie roku szkolnego (z danych zawartych w dzienniku).

Klasa, która osiągnie najwyższą średnią otrzymuje 10 p., za miejsce drugie - 8 p., za miejsce trzecie - 6 p.

 1. Zachowanie (średnia klasy z ocen za zachowanie)

Kryterium będzie brało pod uwagę średnią ocen uzyskanych przez uczniów z zachowania.  Ocena wzorowa = 6 p., bardzo dobra = 5 p., dobra = 4 p., poprawna = 3 p., nieodpowiednia = 2 p., naganna = 1 p.

Klasa, która osiągnie najwyższą średnią otrzymuje 10 p., za miejsce drugie - 8 p., za miejsce trzecie - 6 p.

 1. Frekwencja

Kryterium będzie brało pod uwagę frekwencję w I półroczu oraz w II półroczu roku szkolnego.

Klasa, która uzyska najlepszy wynik otrzymuje 10 p., za miejsce drugie - 8 p., za miejsce trzecie - 6 p.

 1. Czytelnictwo

Kryterium będzie brało pod uwagę średnią ilość wypożyczonych książek na jednego ucznia w ciągu I półrocza i II półrocza.

Klasa, która uzyska najlepszy wynik otrzymuje 10 p., za miejsce drugie - 8 p., za miejsce trzecie - 6 p.

5.Dbanie o estetykę sal lekcyjnych

Kryterium będzie brało pod uwagę aktualność i atrakcyjność gazetek klasowych.

Klasa która zajmie pierwsze miejsce otrzymuje 10 p., za miejsce drugie- 8 p., za miejsce trzecie- 6 p.

 1. Udział w konkursach szkolnych i pozaszkolnych.

Kryterium będzie brało pod uwagę reprezentowanie klasy w konkursach szkolnych i pozaszkolnych.

Uczeń biorący udział w konkursie zdobywa dla klasy 10 p.

 1. Działalność na rzecz środowiska

Kryterium będzie brało pod uwagę zaangażowanie klasy w działalność na rzecz środowiska, np. zbiórka makulatury.

Klasa, która uzyska najlepszy wynik otrzymuje- 10 p., za miejsce drugie - 8 p., za miejsce trzecie - 6 p.

 1. Propagowanie oszczędzania

Kryterium będzie brało pod uwagę wkład środków finansowych wszystkich uczniów w Szkolnej Kasie Oszczędności.

Klasa, która uzyska najlepszy wynik otrzymuje- 10 p., za miejsce drugie- 8 p., za miejsce trzecie- 6 p.

 1. Uczestnictwo w akcjach organizowanych przez Samorząd Uczniowski.

Kryterium będzie brało pod uwagę zaangażowanie klasy w inicjatywy SU .

A będą nimi konkursy:

W listopadzie

  Najlepszy wiersz o patronie szkoły bądź szkole jako takiej.

W grudniu:

Najpiękniejsza szopka bożonarodzeniowa.

W styczniu:

Najciekawsze przebranie podczas dorocznej zabawy karnawałowej.

W lutym:

Najbardziej oryginalny kotylion Walentynowy.

W marcu:

Plakat na Dzień Matematyki oraz zielony element stroju w Pierwszy Dzień Wiosny.

W maju:

Plakat na Dzień Rodziny.

Rozstrzygnięcie konkursu

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w czerwcu. Wtedy też odbędzie się konkurs wiedzy ogólnej, podczas którego reprezentanci klas będą mogli zdobyć ostatnie punkty, być może rozstrzygające całoroczne zmagania. Opiekunowie Samorządu Uczniowskiego są  zobowiązani do prowadzenia dokumentacji punktacji, wywieszonej na gazetce SU. Klasy w ten sposób będą mogły na bieżąco śledzić stan punktów i wpływać na to poprzez dopingowanie uczniów do lepszej i systematycznej pracy.

 

Copyright © 2020. OPENMINT Rights Reserved.